Kvarteret
Gestaltningen tar avstamp i det traditionella, slutna stadskvarteret med ett kontinuerligt men samtidigt varierat uttryck mot de omgivande gatorna.

Kvarteret skapar ett entrémotiv mot söder med sitt läge på gränsen mellan den framtida bebyggelsen och naturmarken.

Inom kvarteret finns en stor gemensam gård med plats för grönska och platser att umgås på.

Släpp mellan husen i kvarteret kopplar gården mot de omgivande gatorna och parken. För att undvika slutna socklar mot omgivningen trappar den upphöjda gården gradvis ned mot gatorna.

Nyckeltal
BTA 12 400 m²
Garage 2450 m²
98 Platser (2450 / 25- 98 platser)

Genomsnittlig lägenhetsstorlek 40 m² (+25% ÖVA)
248 LGH (12400 BTA / 50 m²)

P-tal
105 platser (248 x 0,42)

Mobilitetstjänster
Ambitiös nivå – 78 platser