Boet Bostad har en uttalad ambition att driva vår verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt utifrån varje projekts förutsättningar. För oss betyder det att varje projekt ska genomföras med ekonomisk-, ekologisk, teknisk- och framförallt social hållbarhet som prioriterad aspekt, både under projektering och byggnation samt under byggnadernas livstid.

Social hållbarhet

Vi brinner för att bygga en stad som alla har råd att bo och verka i. Från små barn, till unga vuxna och nyanlända som ska etablera sig på bostadsmarknaden. Om behovet finns ser vi gärna över möjligheten att tillskapa äldreboende som möjliggör samexistens med det övriga samhället. Det skapar inte bara välmående hos de boende utan även för hela kvarteret, området och samhället. Vi integrerar också gärna förskolor eller LSS-boenden i våra kvarter för att skapa ett hållbart bostadsområde.

Genom att arbeta med det statliga investeringsstödet för små och klimatsmarta hyresrätter (SFS 2016:881) skapar vi bostäder med en mycket låg månadshyra i jämförelse med andra nyproducerade objekt. Månadskostnaden är dessutom garanterat låg i 15 år vilket skapar stor trygghet för de boende.

Vi vill utforma gårdsmiljön med ett tydligt barnperspektiv anpassat till förutsättningarna i området. En bilfri innergård med rum i rum som ger plats för lek och social gemenskap. Ytor riktade till olika åldrar sida vid sida främjar interaktionen mellan barn och vuxna och underlättar vardagslivet.

Ekonomisk hållbarhet

Boet Bostad använder robusta lösningar med materialval som främjar trygg och långsiktig förvaltning. En bostad utvecklad av Boet Bostad ska vara lättskött ur ett förvaltningsperspektiv. Det gynnar de som har fastigheten som arbetsplats, för den långsiktiga ägaren men framförallt de boende!

Genom val av material som är bra ur miljö- och hälsoaspekt, installationer och en flexibel utformning förlänger vi byggnadernas tekniska livslängd vilket även bidrar till ekonomisk hållbarhet under driftskedet. Vi arbetar med flexibla planlösningar som möjliggör ombyggnad till andra lägenhetsstorlekar om behoven förändras i framtiden Våra bostäder är byggda av hållbara material som minskar underhållsbehovet och som framställs på rätt sätt. Vi använder oss även av lättskötta och lättförvaltade tekniska system med tydliga driftsinstruktioner som ger kortare intrimningsperioder och underlättar kontinuitet i skötseln.

Genom den låga månadskostnaden som våra lägenheter genererar skapar vi möjligheter för de boende att få pengar över till annat. Som att bygga upp ett sparande som skapar trygghet eller att upptäcka världen.

Ekologisk hållbarhet

För oss är det väldigt viktigt att underlätta för en god ekologisk hållbarhet. Det ska vara lätt att göra rätt! Därför vill vi främja gång- cykel och kollektivtrafik, god återvinning, källsortering och delningsekonomi. Nugde, LOHAS, EC2B och beteendemedvetenhet är utvecklingsriktningar som vi driver. Vi arbetar mycket med Mobility management för att minska våra boendes användande av bil. Åtgärderna leder i sin tur till att färre parkeringsplatser behöver anläggas och marken som därigenom frigörs kan exempelvis användas till grön- och aktivitetsytor eller gemensamma ytor. Boet Bostad vill skapa hållbara boendemiljöer och kunna visa vägen till nya lösningar. Vi ställer höga krav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar aktivt med hållbara materialval, grönytor och genomsläppliga markberedningar för att hantera dagvatten.

Vi vill arbeta med kretsloppsbaserad avfallshantering. För att förenkla sopsorteringen ser vi till att det finns plats för olika sopfraktioner redan i bostaden och att miljörummen blir trevliga, ljusa, välutrustade och placerade på ett lämpligt ställe. Vi skapar utrymme och ser till att det finns möjlighet till delningsekonomi exempelvis genom ett fastighetsförråd med plats för låneverktyg och trädgårdsredskap mm. Genom detta skapas även sociala samband mellan grannarna vilket medför ökad trivsel i området.