Kallelse till årsstämma i Boet Bostad Holding AB (publ)

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2024 kl. 13:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2024, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman senast den 19 april 2024. Anmälan kan göras per e-post till ferdinand.grumme@boetbostad.se eller per post till Boet Bostad Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren och verkställts senast den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 8 792 650 aktier, varav 5 375 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 5 375 000 röster, 3 417 650 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 341 765 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 5 716 765 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande.
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Godkännande av dagordning.
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10) Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
13) Stämmans avslutande.

Handlingar och fullständig kallelse finner ni på vår investerarsida